REGULAMIN REKLAMACYJNY

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO WZGLĘDEM KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI („PROCEDURA REKLAMACYJNA”)

 1. Definicje

  Poniższe słowa użyte w niniejszej Procedurze reklamacyjnej będą mieć następujące znaczenie:

  1. Klient - osoba fizyczna, która dokonała zakupu produktów od „Be Beauty“ Joanna Przybył, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Produktminimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
  3. VV Beauty Kamil Słowiński - „VV Beauty dystrybutor produktów do stylizacji paznokci oraz produktów do pielęgnacji pod marką VICTORIA VYNNSiedziba VV Beauty – ul. Tuwima 50, 90-020 Łódź
  4. Wada fizyczna - wada polegająca na niezgodności Produktu z umową, w szczególności Produkt jest niezgodny z umową jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta;
   3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktu posiadającego wady fizyczne ujawnione w takcie trwania rękojmi (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02). Jeżeli Klientowi przysługują roszczenia z gwarancji reklamacja może zostać zgłoszona przez czas trwania gwarancji określony w karcie gwarancyjnej.
  2. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  3. Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu obejmuje: nieodpłatną naprawę Produktu, wymianę Produktu, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada fizyczna Produktu jest nieistotna.
  4. Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu dotyczy wad, które istniały w chwili wydania Produktu Klientowi lub których przyczyny istniały w tej samej chwili.
  5. Odpowiedzialność jest wyłączona, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili odbioru Produktu.
 3. Podstawowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji
  1. W przypadku pojawienia się w Produkcie, w okresie rękojmi lub gwarancji, wady fizycznej Produktu, Klient ma prawo zgłosić reklamację.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie, w szczególności: w formie pisemnej na adres Siedziby VV Beauty lub wysłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kamilslo@vp.pl
  3. Klient może zgłosić reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem LINK, zawierającego następujące dane:
   1. imię i nazwisko Klienta,
   2. dokładny adres do wysyłki Produktu,
   3. dane kontaktowe Klienta tj. adres, numer telefonu Klienta, adres email,
   4. numer seryjny urządzenia – w przypadku reklamacji urządzenia,
   5. opis wady Produktu,
   6. żądanie Klienta,
   7. numer zamówienia,
   8. numer faktury/paragonu,
   9. informacja gdzie Produkt został zakupiony,
   10. numer konta bankowego oraz potwierdzenie nadania paczki wraz z kwotą za przesyłkę.
  4. Aby sklep VV Beauty mógł w sposób prawidłowy rozpatrzeć reklamację, musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz przyczyn jej powstania. W związku z tym Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do VV Beauty lub za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego.
  5. Reklamowany produkt razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu Produktu i kartą gwarancyjną (w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji) należy dostarczyć na adres siedziby VV Beauty, ul. ul. Tuwima 50, 90-020 Łódź. Przesyłka powinna zawierać dopiskiem: Reklamacja.
  6. Przez dowód zakupu rozumie się w szczególności następujące dokumenty: faktura VAT, paragon, potwierdzenie przelewu, PayU, PayPal, wyciąg z karty kredytowej, oświadczenie dystrybutora o dokonaniu zakupu Produktu przez Klienta z wskazaniem dokładnej daty zakupu Produktu, podpisem i pieczątką dystrybutora. Jeżeli Klient nie posiada dowodu zakupu, bądź karty gwarancyjnej może zgłosić się do punktu w którym zakupił Produkt o wystawienie duplikatu dowodu zakupu, karty gwarancyjnej, bądź wystawienie oświadczenia przez dystrybutora z dokładną datą zakupu, pieczątką i podpisem. Zamówienie złożone przez Klienta może być dowodem zakupu, jeżeli jest realizowane przez VV Beauty, a w systemie VV Beauty istnieje możliwość weryfikacji paragonu/faktury.
  7. VV Beauty zobowiązuje do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Brak ustosunkowania się VV Beauty w powyższym terminie oznacza uznanie reklamację za uzasadnioną.
  8. Reklamację uważa się za uznaną, poprzez podanie przez VV Beauty powodu wystąpienia wady i wymianę Produktu wadliwego na produkt wolny od wad, jego naprawę, obniżenie ceny lub zwrot kosztów zakupu Produktu. W przypadku gdy wada dotyczy wyłącznie części Produktu – wymiana lub naprawa może dotyczyć wyłącznie tej części.
  9. VV Beauty dokona naprawy lub wymiany wadliwego Produktu bez zbędnej zwłoki, w czasie, na którego ramy wpływ mają rodzaj wadliwego Produktu i charakter wady. W decyzji o uznaniu reklamacji VV Beauty wskaże Klientowi przewidywany termin usunięcia wady/wymiany Produktu.
  10. Reklamację uważa się za nieuznaną, poprzez podanie VV Beauty powodu nie uznania wady i zwrot towaru do Klienta.
 4. Reklamacja ilościowa
  1. Niezgodność ilościowa (niewłaściwa ilość Produktu, brak Produktu w paczce, inny Produkt niż zamówiony) powinna zostać zgłoszona VV Beauty nie później niż w ciągu 48h od daty odbioru Produktu.
  2. W przypadku gdy Klientowi został dostarczony Produkt inny niż zamówiony Klient ma możliwość:
   1. odesłania Produktu do Siedziby VV Beauty; Produkt zostanie wymieniony na prawidłowy, zgodny z zamówieniem, po dostarczeniu reklamowanego Produktu do Siedziby VV Beauty;
   2. żądania od VV Beauty zamówienia kuriera do Klienta w celu odbioru reklamowanego Produktu. Produkt zostanie wymieniony na prawidłowy, zgodny z zamówieniem, po dostarczeniu reklamowanego Produktu do Siedziby VV Beauty;
   3. żądania dosłania prawidłowego, zgodnego z zamówieniem produktu, za pobraniem Produktu, którego dotyczy reklamacja.
 5. Zasady Dostawy Reklamowanego Towaru
  1. Klient zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do Siedziby VV Beauty na własny koszt. VV Beauty zwraca Klientowi poniesione koszt przesyłki reklamacyjnej w razie uwzględnienia reklamacji.
  2. Przesyłki reklamacyjne pobraniowe nie będą przyjmowane przez VV Beauty.
  3. Reklamowany Produkt musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ dodatkowemu uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe zabezpieczenie, opakowanie i wysyłkę Produktu odpowiedzialny jest Klient.
 6. Pozostałe warunki rozpatrywania reklamacji
  1. Reklamacja nie przysługuje w przypadku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania Produktu (w sposób sprzeczny z opisem zawartym na Produkcie lub ulotce załączonej do Produktu).
  2. Produkty marki VICTORIA VYNN są kompatybilne tylko i wyłącznie z innymi produktami tej marki. Jeżeli Produkt używany będzie z produktami innej marki, w rezultacie czego Klient stwierdzi wadę fizyczną Produktu(np. lakier się nie utwardzi) reklamacja zgłoszona przez Klienta może okazać się nieuzasadniona, po dokonaniu testu Produktu z innymi produktami marki VICTORIA VYNN.
  3. Po otrzymaniu przesyłki z Produktem Klient powinien rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Produktu powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół.

 

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY